511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Erasmus+

Co je Erasmus+?

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Jeho rozpočet činí kolem 26,2 miliardy eur. To je ve srovnání s předchozím programem na období 2014-2020 téměř dvojnásobná částka.

Program na období 2021–2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

Podporuje priority a činnosti stanovené v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, v Akčním plánu digitálního vzdělávání a v Evropské agendě dovedností. Program rovněž

 • podporuje evropský pilíř sociálních práv
 • provádí strategii EU pro mládež na období 2019–2027
 • rozvíjí evropský rozměr v oblasti sportu

Klíčová Akce 1: Vzdělávací Mobilita Jednotlivců

Činnosti podporované v rámci této klíčové akce mají podle očekávání zajistit pozitivní a dlouhodobé dopady na účastníky i zúčastněné organizace a rovněž na systémy politiky, v jejichž rámci se tyto činnosti uskutečňují.

Co se týká žáků, studentů, stážistů, učňů, dospělých účastníků vzdělávání a mladých lidí, mobility podporované v rámci této klíčové akce si kladou za cíl jeden nebo více těchto přínosů:

 • lepší výsledky učení,
 • lepší zaměstnatelnost a lepší možnosti profesního uplatnění,
 • větší smysl pro iniciativu a podnikavost,
 • větší samostatnost a sebevědomí,
 • lepší digitální kompetence a kompetence v cizích jazycích,
 • větší mezikulturní povědomí,
 • aktivnější účast ve společnosti,
 • posílené prospěšné kontakty s osobami z různých prostředí,
 • lepší informovanost o evropském projektu a hodnotách EU,
 • větší motivace pokračovat i po zahraniční mobilitě ve vzdělávání (formálním i neformálním) nebo odborné přípravě.

Co je to projekt mobility?

Organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže obdrží podporu z programu Erasmus+ na realizaci projektů, které podporují různé typy mobility. Projekt mobility bude zahrnovat tyto fáze:

 • plánování (včetně vymezení výsledků učení, formátů aktivit, vypracování pracovního programu, harmonogramu činností),
 • příprava (včetně praktických opatření, výběru účastníků, uzavření dohod s partnery a účastníky, jazykové/mezikulturní/školicí a praktické přípravy účastníků před odjezdem),
 • realizace mobilit,
 • následné činnosti (včetně vyhodnocení aktivit, validace a případně formálního uznání výsledků učení účastníků získaných během mobilit a rovněž šíření a využití výsledků projektu).

Program Erasmus+ zvyšuje podporu, která je nabízena účastníkům mobility při zlepšování jejich kompetencí v cizích jazycích před odjezdem a během pobytu v zahraničí, včetně grantu na další jazykovou podporu pro účastníky dlouhodobé mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání. Služba online jazykové podpory programu Erasmus+ umožňuje účastníkům mobilit posoudit jejich znalosti jazyků a rovněž zúčastnit se online jazykových kurzů ke zlepšení jejich kompetencí.

Program Erasmus+ dále nabízí i prostor pro rozvíjení mobilit, které zahrnují partnerské organizace pocházející z různého prostředí a působící v různých oblastech nebo socioekonomických sektorech (např. stáže vysokoškolských studentů nebo účastníků odborného vzdělávání a přípravy v podnicích, nevládních organizacích, veřejných subjektech; učitelé ve školách absolvující kurzy profesního rozvoje v podnicích nebo centrech odborné přípravy; odborníci z podniků, kteří přednášejí nebo zajišťují odbornou přípravu ve vysokoškolských institucích atd.).

Třetím důležitým prvkem inovací a kvality mobilit je to, že organizace účastnící se programu Erasmus+ mají možnost organizovat mobility v širším strategickém rámci a ve střednědobém horizontu. Prostřednictvím jedné žádosti o grant bude moci koordinátor projektu mobility uspořádat několik mobilit a umožnit mnoha jednotlivcům zahraniční pobyt v různých zemích. V rámci programu Erasmus+ budou proto žadatelé moci navrhnout projekt v souladu s potřebami účastníků, avšak rovněž podle svých interních plánů týkajících se internacionalizace, budování kapacit a modernizace.

Důležitou úlohu při zajišťování významného dopadu klíčové akce 1 hrají systémy akreditace. Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání, akreditace Erasmus pro konsorcia mobility ve vysokoškolském vzdělávání a akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a v oblasti mládeže umožňují organizacím soustavně těžit z klíčové akce 1 a zaměřovat se na dlouhodobější cíle a institucionální dopad.

V závislosti na profilu účastníků zahrnutých v projektu jsou v rámci klíčové akce 1 programu Erasmus+ podporovány tyto typy projektů mobility:
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:

 • projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky,
 • projekty mobility pro účastníky a pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě,
 • projekty mobility pro žáky a pracovníky škol,
 • projekty mobility pro účastníky a pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých;
v oblasti mládeže:
 • projekty mobility pro mladé lidi – výměny mládeže,
 • projekty mobility pro pracovníky s mládeží,
 • aktivity participace mládeže,
 • DiscoverEU – akce pro začlenění.
Komise nezodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje, vyjadřuje pouze názor autora.
Logo Erasmus+


Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024
Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024
Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024
Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024
Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024
Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024
Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024
Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024
Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024
Slider
Erasmus+ Slovinsko 2024

Materiály ke stažení

Článek v žebětínském zpravodaji Žebětín žije
Článek ve školním časopise Otvírák
Prezentace z mobility Slovinsko 2024
Fotogalerie z mobility Slovinsko 2024
Fotogalerie Erasmus+ šíření mobility 17.06.2024


Žákovská prezentace z mobility Slovinsko 2024Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist