511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Povinně zveřejňované informace

I. Název školy/školského zařízení

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace

II. Důvod a způsob založení školy/školského zařízení

Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín se sídlem v Brně, Křivánkovo náměstí 35, Brno 64100.

Zřizovací listina ZŠ Brno, Otevřená 20a

III. Organizační struktura školy/školského zařízení

Schéma organizační struktury školy
Schéma organizační struktury školy

Organizační řád školy

IV. Kontaktní spojení na školu/školské zařízení

Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
Otevřená 986/20a
641 00 Brno

×

Jak se k nám dostanete

Autobusem č. 52 směr Mendlovo náměstí, případně Zoologická zahrada.

Autem směr Masarykův okruh, případně Bystrc. Exit 178 Ostrovačice nebo Exit 182 Kývalka

Úřední hodiny

Září – červen
Po 13:00 – 16:00 hod.
St 8:00 – 10:00 hod.
Červenec – srpen
St 8:00 – 10:00 hod.
V období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době prázdnin jsou dostupné vždy na hlavní straně.

Telefonní čísla

Ředitel školy/školského zařízení: 511 119 156, (mobil: 607 976 137)
Sekretariát: 511 119 112
Další kontakty

Adresa internetových stránek

www.zszebetin.cz

Hlavní email školy

info@zszebetin.cz

Další elektronické adresy

ID datové schránky: v2smjya

V. Bankovní spojení

Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)

VI. IČ

49466208

VII. DIČ

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace není plátcem DPH.

VIII. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

IX. Dokumenty školy/školského zařízení

Seznam hlavních dokumentů

ŠVP pro ZŠ - Škola pro život
Školní řád
Řád školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny
Plná moc k vyzvedávání žáků
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016

Seznam vedlejších dokumentů

Seznam doporučené literatury pro 3. ročník
Seznam doporučené literatury pro 4. ročník
Seznam doporučené literatury pro 5. ročník
Moje četba (3. a 4. ročník)
Moje četba (5. ročník)
Referát o knize

Rozpočet

Rozpočet na rok 2017 - Státní prostředky
Rozpočet na rok 2017 - Obecní prostředy
Rozpočtový výhled ZŠ
Výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2017
Výkaz - Výkaz zisku a ztráty za rok 2017
Výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2016
Výkaz - Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
Výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2015
Výkaz - Výkaz zisku a ztráty za rok 2015

X. Žádosti o informace

Pravidla pro poskytování informací

XI. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Stránky MČ Žebětín

XII. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na sekretariátu školy.
Předpisy můžete také nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra.
Otevřít stránku Ministerstva vnitra

Vydané právní předpisy

Kontrolní a hospitační činnost školy
Pravidla pro poskytování informací
Organizační řád školy
Sazebník úhrad
Pravidla parkovacího prostoru pro kola a koloběžky
Provozní řád venkovního areálu školy
Čestné prohlášení a povinnosti vedoucího cvičící skupiny
Kritéria pro dodatečné přijetí do školního zařízení – školní družiny
Opatření proti vzniku mimořádné události
Provozní řád víceúčelového hřiště u ZŠ Otevřená 20a
Provozní řád venkovních hracích ploch u ZŠ Otevřená 20a
Koncepce domácí přípravy žáků
Směrnice k ochraně osobních údajů

XIII. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

XIV. Licenční smlouvy

Škola/školské zařízení nemá licenční smlouvy.

XV. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist