511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Zapojení školy do projektů

Aktuální projekty

Digitalizujeme školu realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Naše škola je zapojena do Národního plánu obnovy - digitalizujeme.
Další informace na webové stránce projektu

Certifikát npo

Adopce zvířete z brněnské zoo

Naše škola se pravidelně adoptuje zvíře z brněnské zoo.
Ve školním roce 2022/2023 jsme na adopci vybrali částku 35 000 Kč. Jsme adoptivními rodiči levharta cejlonského a vlka arktického.

Další informace na webové stránce projektu

Certifikát adopce

Nadační sbírka Život dětem

Naše škola se pravidelně zúčastňuje celorepublikové nadační sbírky Život dětem.
Ve školním roce 2023/2024 jsme pro tuto sbírku vybrali částku 18 633 Kč.

Další informace na webové stránce projektu

Certifikát sbírky

Síť brněnských otevřených škol

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Další informace na webové stránce projektu

Logo SBOŠ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.02.04/00/23_017/0008245 "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV".
Cílem projektu je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projekt podpoří pokračování společného plánování, implementační aktivity a spolupráci škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání.

Logo Brna

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

Modernizace výuky na základní škole (OP JAK)

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005943 "Modernizace výuky na základní škole".
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností
Další informace na webové stránce projektu

Modernizace výuky na základní škole

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně".
V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků úspěšně navazující na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhají na zapojených základních školách a ve čtyřech organizacích neformálního vzdělávání.

Další informace na webové stránce projektu

Logo ESF

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010.
Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Další informace na webové stránce projektu

Plakát projektu Ovoce do škol

Férová škola

Projekt Férová škola pomáhá českým základním školám, aby byly přizpůsobené všem potřebám všech dětí. Aby učitelé uměli pracovat s jejich potenciálem a děti chodily do školy rády.
Školy, které splňují naše standardy, oceňujeme certifikátem Férová škola s cílem odměnit a zviditelnit dobrou praxi.

Další informace na webové stránce projektu

Logo Férové školy

Fakultní škola Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Od listopadu 2021 se naše škola stává fakultní školou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Další informace na webové stránce univerzity

Certifikát

Rodičovské vouchery

Naše škola je zapojena do projektu MMB Rodičovské vouchery.

Další informace na webové stránce projektu

Logo Rodičovské vouchery

Rodiče vítáni

Naše škola je zapojena do projektu Rodiče vítáni.

Další informace na webové stránce projektu

Logo Rodiče vítáni

Ukončené projekty

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do projektu "Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Další informace na webové stránce projektu

Logo projektu Doučování

Podpora společného vzdělávání ve škole

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018856 "Podpora společného vzdělávání ve škole".
Projekt je zaměřen na následující témata: kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání, zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Logo ESF

Plakát projektu Podpora společného vzdělávání ve škole

Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Otevřena 20a

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003841 "Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Otevřená 20a".
Projekt je zaměřen na jedno (kombinaci) z následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Další informace na webové stránce projektu


Logo ESF

Plakát projektu Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Otevřena 20a

Kvalitní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami na základní a střední škole (Projekt APIV)

Naše škola je zapojena do projektu Kvalitní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami na základní a střední škole.
Zvolené aktivity:

Další informace na webové stránce projektu

Logo ESF

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II".
Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Další informace na webové stránce projektu

Logo Brna

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Otevřená 20a

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011011 "Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Otevřená 20a".
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinace následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Další informace na webové stránce projektu

Logo ESF

Plakát projektu Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Otevřena 20a

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126"Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně".
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.

Další informace na webové stránce projektu

Logo Brna

Plakát projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

EU peníze školám

Logolink ESF
Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie - Peníze školám.

Projekt byl realizován v těchto oblastech:
  1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  2. Individualizace prostřednictvím digitálních technologií
  3. Vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií
  4. Vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků
  5. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků
  6. Individualizace výuky cizích jazyků

Digitální učební materiály:
Šablona III/2
Ročník: 1.
Předmět/obor: Český jazyk
Autor: Mgr. Martina Petrželová

Šablona III/2
Ročník: 2.
Předmět/obor: Matematika
Autor: Mgr. Martina Petrželová

Šablona II/2
Ročník: 1.
Předmět/obor: Anglický jazyk
Autor: Mgr. Lenka Staníčková
Kontakt: stanickova.lenka@zszebetin.cz

Šablona II/2
Ročník: 2.
Předmět/obor: Anglický jazyk
Autor: Mgr. Lenka Staníčková
Kontakt: stanickova.lenka@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 4.
Předmět/obor: Přírodověda
Autor: Mgr. Martin Jurtík
Kontakt: jurtik.martin@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 4.
Předmět/obor: Vlastivěda (Česká republika)
Autor: Mgr. Martin Jurtík
Kontakt: jurtik.martin@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 5.
Předmět/obor: Vlastivěda (Česká republika)
Autor: Mgr. Martin Jurtík
Kontakt: jurtik.martin@zszebetin.cz

Šablona II/2 DUMy pro:
Ročník: 4.
Předmět/obor: Anglický jazyk
Autor: Mgr. Marcela Jurtíková
Kontakt: jurtikova.marcela@zszebetin.czLoga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist