511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Cambridgeské zkoušky

Logo Cambridge Exam Preparation Centre

Naše škola spolupracuje s jazykovou školou Hello, pod jejíž záštitou mohou žáci skládat Cambridgeské zkoušky YLE úroveň Starters, příp. Movers. Ve školním roce 2016/2017 se těchto zkoušek zúčastnilo 35 žáků naší školy s výbornými výsledky. Na tyto zkoušky zejména na úroveň Starters jsou žáci připraveni již v rámci běžné výuky angličtiny. Další příprava probíhá v rámci kroužku Hrátky s angličtinou, který je každoročně součástí nabídky kroužků pro žáky 3. a 4. ročníku. Naše škola obdržela certifikát a logo Preparation Centre, které jsou udělovány přímo University of Cambridge, a nově máme v 5. ročníku kroužek YLE Exam Preparation namísto původního Hrátky s angličtinou, v němž jsou děti připravovány právě na tyto zkoušky. Pro naše žáky můžeme ve spolupráci s Hello pořádat zkoušky přímo u nás ve škole, je to místo, které dobře znají, a proto pro ně bude ohromnou výhodu, že zkoušky budou skládat v místě, které jim není cizí. Naši učitelé se můžou pravidelně účastnit workshopů autorizovaného centra a mohou využít nepřeberné množství přípravných materiálů ke zkoušce. Další výhodou tohoto prestižního partnerství je výhodná cena zkoušek pro naše žáky. Jako partnerská škola máme rychlejší přístup k výsledkům. Partnerství s autorizovaným centrem ukazuje, že úroveň výuky anglického jazyka je na naší škole opravdu vysoká. Certifikáty YLE můžou děti skládat ve třech jazykových úrovní Starters. Movers a Flyers. Všechny zkoušky jsou ve velmi přátelské atmosféře a děti si tak vyzkouší formu testování, která jim pomůže v dalších ročnících zvládnout různé srovnávací zkoušky. Slavnostní předávání certifikátů se většinou stává důležitou událostí v rodině a rodiče dostávají zpětnou vazbu o úrovni jazykových schopností. Věříme, že v tomto roce budeme moci gratulovat mnoho našim úspěšným žákům k získání certifikátů z angličtiny.

Termín konání zkoušek

Ve školním roce 2017/2018 proběhnou cambridgeské zkoušky 25. 4. 2018 (4. a 5. ročník).

Kontakt

Mgr. Marcela Jurtíková
Tel.: 511 110 953 klapka 30
Email: jurtikova.marcela@zszebetin.cz

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie - Peníze školám.

Projekt byl realizován v těchto oblastech:
  1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  2. Individualizace prostřednictvím digitálních technologií
  3. Vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií
  4. Vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků
  5. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků
  6. Individualizace výuky cizích jazyků

Digitální učební materiály:
Šablona III/2
Ročník: 1.
Předmět/obor: Český jazyk
Autor: Mgr. Martina Petrželová
Kontakt: petrzelova.martina@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 2.
Předmět/obor: Matematika
Autor: Mgr. Martina Petrželová
Kontakt: petrzelova.martina@zszebetin.cz

Šablona II/2
Ročník: 1.
Předmět/obor: Anglický jazyk
Autor: Mgr. Lenka Staníčková
Kontakt: stanickova.lenka@zszebetin.cz

Šablona II/2
Ročník: 2.
Předmět/obor: Anglický jazyk
Autor: Mgr. Lenka Staníčková
Kontakt: stanickova.lenka@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 4.
Předmět/obor: Přírodověda
Autor: Mgr. Martin Jurtík
Kontakt: jurtik.martin@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 4.
Předmět/obor: Vlastivěda (Česká republika)
Autor: Mgr. Martin Jurtík
Kontakt: jurtik.martin@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 5.
Předmět/obor: Vlastivěda (Česká republika)
Autor: Mgr. Martin Jurtík
Kontakt: jurtik.martin@zszebetin.cz

Šablona II/2 DUMy pro:
Ročník: 4.
Předmět/obor: Anglický jazyk
Autor: Mgr. Marcela Jurtíková
Kontakt: jurtikova.marcela@zszebetin.cz

Použijte prosím e-mailové kontakty na autory příslušné sady, kteří na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogům ZŠ v ČR.

Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Otevřena 20a

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003841 "Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Otevřená 20a".
Projekt je zaměřen na jedno (kombinaci) z následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Další informace na webové stránce projektu

Plakát projektu Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Otevřena 20a

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Otevřená 20a

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011011 "Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Otevřená 20a".
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Další informace na webové stránce projektu

Plakát projektu Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Otevřena 20a

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010.
Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Další informace na webové stránce projektu

Plakát projektu Ovoce do škol

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126"Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně".
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.

Další informace na webové stránce projektu

Plakát projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Férová škola

Projekt Férová škola pomáhá českým základním školám, aby byly přizpůsobené všem potřebám všech dětí. Aby učitelé uměli pracovat s jejich potenciálem a děti chodily do školy rády.
Školy, které splňují naše standardy, oceňujeme certifikátem Férová škola s cílem odměnit a zviditelnit dobrou praxi.

Další informace na webové stránce projektu

Síť brněnských otevřených škol

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Další informace na webové stránce projektu

Rodiče vítáni

Naše škola je zapojena do projektu Rodiče vítáni.

Další informace na webové stránce projektu

Kvalitní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami na základní a střední škole (Projekt APIV)

Naše škola je zapojena do projektu Kvalitní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami na základní a střední škole.
Zvolené aktivity:
  • Škola jako centrum kolegiální podpory
  • Výuka žáků se SVP v inkluzivní třídě
  • Pohybové aktivity inkluzivní volnočasové aktivity

Další informace na webové stránce projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II".
Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Další informace na webové stránce projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist