511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Školní družina

Oddělení Vychovatelka Třídy Klapka
Oddělení 1 Mgr. Marcela Kubíčková 1. A, 2. B, 3. A 34
Oddělení 2 Šárka Vavřínová 1. B, 2. B, 3. B 36
Oddělení 3 Mgr. Aneta Ševčíková 2. A, 2. B, 3. B 35
Oddělení 4 Soňa Horáková 1. C, 2. B 37

Provoz školní družiny

RANNÍ od 6.30 hodin do 8.00 hodin, příjem dětí do ranní družiny je ukončen v 7.30 hodin.

ODPOLEDNÍ od konce vyučování do 17.00 hodin.

PŘIHLÁŠENÍ žáků do ŠD na základě vyplněného „Zápisního lístku“, na kterém jsou na PŘEDNÍ straně uvedeny iniciály žáka, na ZADNÍ straně je potom uveden čas a způsob odchodu (SÁM/ v doprovodu) dítěte ze ŠD. Zápisní lístek musí být podepsán zákonným zástupcem dítěte. Zápisní lístek se následně odevzdá vychovatelce na začátku školního roku, nejpozději třetí vyučovací den nového školního roku a za poplatek od ní obdrží Deník ŠD.

ODHLÁŠENÍ ze ŠD může zákonný zástupce provést v pololetí stávajícího školního roku na základě písemného oznámení v Deníku ŠD s uvedením data posledního dne, které dítě strávilo v ŠD. V ostatních měsících pouze v mimořádných případech, nebo bez nároku na vrácení příspěvku.

Vyloučení dítěte ze ŠD se provádí na základě návrhu vychovatelky, která návrh podstoupí ředitelce školy, která rozhodne společně se zřizovatelem o vyloučení žáka ze školní družiny. Vyloučení bude provedeno na základě „Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD“ s odůvodněním vyloučení dítěte.

Neinvestiční PŘÍSPĚVEK za provoz ŠD činí 250 Kč/měsíc.

Příspěvek uhradí rodiče na účet školy ve dvou termínech:
I. platba 1000 Kč za období září - prosinec musí proběhnout do 18. 7. Do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno a příjmení dítětě - ŠD, např.: Jan Novák - ŠD
II. platba 1500 Kč za období leden – červen musí proběhnout do 30. 1., VS a další informace budou mít děti uvedeny v Deníku ŠD.
Platbu za ŠD provádějte na účet školy 1346661329/0800 (Česká spořitelna) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Organizace školní družiny

NÁSTUP do ranní družiny: zákonný zástupce zazvoní na zvonek ranní ŠD a nahlásí jméno žáka službu konající p. vychovatelce (do 7:30).

Po ukončení vyučování, jsou děti předány p. vychovatelce vyučujícím pedagogem po poslední vyučovací hodině a přechází do ŠD, nebo dle pokynu pedagog. dohledu přechází do ŠD (žáci 2., 3.tř. dle rozvrhu).

VYZVEDÁVÁNÍ a odchod žáků ze ŠD lze do 13.30 hod., následně pak až v 15.00 hod., kdy je ukončena hlavní náplň dne. Mimořádně lze uvolnit děti po písemném oznámení do Deníku ŠD i v době 13:30 - 15:00.

Dítě navštěvující ŠD lze vyzvednout zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou viz. PLNÁ MOC každý pracovní den do 17.00 hod. V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte do stanovené doby (17.00 h), kontaktuje p. vychovatelka telefonicky zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřenou osobu. Pokud volaná osoba nereaguje na opětovné volání, p. vychovatelka tuto skutečnost nahlásí na sociální odbor péče o dítě (OSPOD), nebo PČR a tomu je dítě předáno.

Informace o dítěti ve ŠD je poskytována zákonným zástupcům p. vychovatelkou v den třídních schůzek 16:30-17:30, nebo je možné individuální jednání kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

Náplň školní družiny

Vychovatelky v ŠD se řídí „Vzdělávacím programem školní družiny“, který je postaven tak, aby v něm byly zahrnuty činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, sportovní. Je dbáno i na dostatečný pobyt dětí na čerstvém vzduchu.

Školní družina rovněž uskutečňuje akce mimo stanovenou provozní dobu ŠD, např. exkurze, výstavy, besedy v místní knihovně apod.

Školní družinu tvoří 4 oddělení - Do oddělení jsou zařazováni žáci zejména z 1. a 2. ročníků, při volné kapacitě jsou volná místa obsazována žáky z 3., 4., 5. ročníků. V jednom oddělení školní družiny může být zapsáno maximálně 30 dětí.

Všechna tato oddělení se nacházejí na ZŠ Otevřená 20a.

V Brně 30. 8. 2017

Dokumenty školní družiny

Řád školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny
Plná moc k vyzvedávání žáků

Všechny dokumenty jsou uloženy ve formátu .pdf.
Pro správné zobrazení je třeba mít nainstalovaný příslušný program, např.: Adobe Acrobat Reader.
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist