511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Informace pro oznamovatele

Název povinného subjektu: Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO povinného subjektu: 49466208
Adresa povinného subjektu: Otevřená 20a, 641 00 Brno
Povinný subjekt zavedl následující vnitřní oznamovací systém v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“).
Povinný subjekt tímto dokumentem informuje všechny:

o tom, jaké jednání může být oznamováno, jaké jsou způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti a kdo je příslušnou osobou. Povinný subjekt tímto výslovně informuje, že vylučuje přijímání anonymních oznámení.

Jaké jednání má být oznamováno?

Zákon umožňuje podávat oznámení v několika různých rovinách. Můžete učinit oznámení a ochrana dle Zákona vám bude náležet, pokud jste svědky jednání, které:

Nemusíte být u dokonání takového jednání, kterým dojde k porušení výše uvedených oblastí, postačí, pokud máte podezření, že takové jednání hrozí a máte důvodné pochyby, že by mohl následek v budoucnu nastat. Pod rozsah Zákona a vaši ochranu však nebudou spadat oznámení, či části oznámení, které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) Zákona, jako jsou zejména svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky, vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy, životy a zdraví osob ve větším rozsahu, ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, významné bezpečnostní operace a bojeschopnost ozbrojených sil České republiky. Dále jsou vyloučena další oznámení uvedená v § 3 odst. 3 Zákona.

Označení příslušných osob

Povinný subjekt určil v souladu s § 9 odst. 1 Zákona příslušné osoby, kterými jsou:

Příslušné osoby jsou vázány mlčenlivostí a budou chránit vaši identitu a informace, které jste poskytli při podání oznámení. Povinný subjekt určil více příslušných osob pro lepší zastupitelnost a zajištění maximální nestrannosti příslušné osoby při řešení oznámení. Příslušné osoby se mohou navzájem zastupovat a přistupovat k vámi podaným oznámením. Na řešení jednoho oznámení se může podílet i několik příslušných osob uvedených výše. Pokud však příslušná osoba zjistí, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana se na vás nevztahuje, můžete být sankcionováni dle Zákona, a také mohou být učiněna další opatření ze strany povinného subjektů (ochrana podle Zákona se na vás v takovém případě nevztahuje).

Jaké jsou způsoby podávání oznámení?

V rámci zavedeného vnitřního oznamovacího systému můžete oznámení učinit následujícími způsoby:

V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například se obrátíte na jiné pracovníky povinného subjektu) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu Zákona. Povinný subjekt jej tak může vyřídit jiným způsobem a vám nenáleží ochrana dle Zákona.

Možnost externího oznámení

Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje Zákon využít také další způsoby oznámení. Na rozdíl od interního oznamovacího systému nemůžeme garantovat rychlou reakci na vaše oznámení a promptní přijetí opatření k nápravě. Těmito externími způsoby oznámení jsou:
V případě, že učiníte oznámení prostřednictvím některé z výše uvedených možností, náleží vám ochrana podle Zákona.

Jak je oznámení řešeno?

Po podání oznámení vás nejpozději do 7 dnů od přijetí oznámení příslušná osoba informuje o přijetí oznámení. Informováni nebudete pouze v případě, že o to výslovně v oznámení požádáte, nebo je zřejmé, že by informováním o přijetí oznámení došlo k prozrazení vaší totožnosti jiné osobě než příslušným osobám, aniž byste k tomu udělili souhlas.
Příslušná osoba následně v 30 dnech od přijetí oznámení prošetří okolnosti oznamovaných skutečností, a to na základě informací vámi poskytnutých v oznámení. Příslušná osoba bude v rámci prošetřování posuzovat důvodnost vašeho oznámení a bude získávat další potřebné informace pro posouzení důvodnosti. Na základě posouzené důvodnosti vás ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí oznámení příslušná osoba informuje o:

Jelikož vás Zákon chrání, povinný subjekt vůči vám nepodnikne žádné negativní (odvetné) opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, přeložení na jinou práci apod.

Důležité informace před podáním

Můžete podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, Zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata následná opatření a můžete nést následky jak ze strany povinného subjektu, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů. Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.


V Brně 01.08.2023

Mgr. Dagmar Šenbergerová, ředitelka školy

Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist