511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Termín konání: ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 14:30-19:00 hod. a v pátek 12. 4. 2024 od 14:30-19:00 hod.
Místo konání: budova ZŠ Otevřená, boční vstup od MŠ Žabka (volební vstup)

Co je třeba podniknout před vlastním zápisem

Varianta A - Mám dítě, které nemá doporučený odklad:
1. Na webové stránce Magistrátu města Brna vyplňte přihlášku k základnímu vzdělávání. Otevřít stránku.
2. Přihlášku vytiskněte (pokud možno oboustranně) a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
3. Na stejné stránce si v rezervačním systému zvolte přesný čas zápisu. Toto je velmi důležitý krok, díky němuž nebudete muset na zápis čekat. Každých 20 minut je vyhrazeno pro 6 dětí.
4. Vyplňte dotazník pro školní matriku. Otevřít dotazník. (Toto je velmi důležitý krok, který významně urychlí nezbytnou administrativu.)
I tento dotazník vytiskněte a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
Pozor! Po stisknutí tlačítka pro tisk, dojde ke kontrole zadaných údajů a po vytištění i k vymazání celého dotazníku!
Pokud některý z údajů nemůžete vyplnit (např. nemáte mobilní telefon), zadejte do kolonky důvod nevyplnění.
V případě jakýchkoliv problémů s tímto dotazníkem kontaktujte prosím emailem p. uč. Martina Jurtíka. Email: jurtik.martin@zszebetin.cz
Nezbytné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, kartička pojištěnce (dítěte), občanský průkaz zákonných zástupců, dotazník pro školní matriku, přihláška k základnímu vzdělávání.

Varianta B - Mám dítě, které má od loňska odklad:
V tomto případě stačí, když zákonný zástupce přinese ve dnech zápisu do školy potřebné dokumenty (viz níže). Není třeba se registrovat do rezervačního systému, dítě již k zápisu nejde.
1. Na webové stránce Magistrátu města Brna vyplňte přihlášku k základnímu vzdělávání. Otevřít stránku.
2. Přihlášku vytiskněte (pokud možno oboustranně) a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
3. Vyplňte dotazník pro školní matriku. Otevřít dotazník (Toto je velmi důležitý krok, který významně urychlí nezbytnou administrativu.)
I tento dotazník vytiskněte a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
Pozor! Po stisknutí tlačítka pro tisk, dojde ke kontrole zadaných údajů a po vytištění i k vymazání celého dotazníku!
Pokud některý z údajů nemůžete vyplnit (např. nemáte mobilní telefon), zadejte do kolonky důvod nevyplnění.
V případě jakýchkoliv problémů s tímto dotazníkem kontaktujte prosím emailem p. uč. Martina Jurtíka. Email: jurtik.martin@zszebetin.cz
Nezbytné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, kartička pojištěnce (dítěte), občanský průkaz zákonných zástupců, dotazník pro školní matriku, přihláška k základnímu vzdělávání.
Pokud byste přesto chtěli s dítětem k zápisu přijít (dle zákona již není přítomnost dítěte s odkladem u zápisu nutná), postupujte prosím podle varianty A, ale v tomto případě se již jedná jen o symbolickou účast.

Varianta C - Mám dítě, které má letos doporučený odklad:
V tomto případě stačí, když zákonný zástupce přinese ve dnech zápisu do školy potřebné dokumenty (viz níže). Není třeba se registrovat do rezervačního systému, dítě k zápisu nejde.
1. Na webové stránce Magistrátu města Brna vyplňte žádost o odklad. Otevřít stránku.
2. Žádost o odklad vytiskněte a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
3. Do dne zápisu si vyříďte všechny potřebné odborné dokumenty: žádost o odklad + zpráva z PPP + zpráva od odborného lékaře nebo klinického psychologa
Nezbytné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, kartička pojištěnce (dítěte), občanský průkaz zákonných zástupců, žádost o odklad, zpráva z PPP, zpráva od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Varianta D - Chci, aby moje dítě mělo odklad, ale nemám vyřízené potřebné dokumenty:
Upozornění: Tuto variantu příliš nedoporučujeme, neboť se může stát, že odborná pracoviště odmítnou (případně nestihnou) odklad udělit.
1. Na webové stránce Magistrátu města Brna vyplňte přihlášku k základnímu vzdělávání a žádost o odklad. Otevřít stránku.
2. Přihlášku i žádost o odklad vytiskněte (pokud možno oboustranně) a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
3. Na stejné stránce si v rezervačním systému zvolte přesný čas zápisu. Toto je velmi důležitý krok, díky němuž nebudete muset na zápis čekat. Každých 20 minut je vyhrazeno pro 6 dětí.
4. Vyplňte dotazník pro školní matriku. Otevřít dotazník. (Toto je velmi důležitý krok, který významně urychlí nezbytnou administrativu.)
I tento dotazník vytiskněte a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
Pozor! Po stisknutí tlačítka pro tisk, dojde ke kontrole zadaných údajů a po vytištění i k vymazání celého dotazníku!
Pokud některý z údajů nemůžete vyplnit (např. nemáte mobilní telefon), zadejte do kolonky důvod nevyplnění.
V případě jakýchkoliv problémů s tímto dotazníkem kontaktujte prosím emailem p. uč. Martina Jurtíka. Email: jurtik.martin@zszebetin.cz
Nezbytné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, kartička pojištěnce (dítěte), občanský průkaz zákonných zástupců, dotazník pro školní matriku, přihláška k základnímu vzdělávání, žádost o odklad.

Varianta E - Mám dítě, které nebude mít 1. 9. 2024 6 let, ale chci, aby nastoupilo do školy:
1. Na webové stránce Magistrátu města Brna vyplňte přihlášku k základnímu vzdělávání. Otevřít stránku.
2. Přihlášku vytiskněte (pokud možno oboustranně) a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
3. Na stejné stránce si v rezervačním systému zvolte přesný čas zápisu. Toto je velmi důležitý krok, díky němuž nebudete muset na zápis čekat. Každých 20 minut je vyhrazeno pro 6 dětí.
4. Do dne zápisu si vyříďte všechny potřebné odborné dokumenty: zpráva z PPP + zpráva od odborného lékaře nebo klinického psychologa
5. Vyplňte dotazník pro školní matriku. Otevřít dotazník. (Toto je velmi důležitý krok, který významně urychlí nezbytnou administrativu.)
I tento dotazník vytiskněte a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
Pozor! Po stisknutí tlačítka pro tisk, dojde ke kontrole zadaných údajů a po vytištění i k vymazání celého dotazníku!
Pokud některý z údajů nemůžete vyplnit (např. nemáte mobilní telefon), zadejte do kolonky důvod nevyplnění.
V případě jakýchkoliv problémů s tímto dotazníkem kontaktujte prosím emailem p. uč. Martina Jurtíka. Email: jurtik.martin@zszebetin.cz
Nezbytné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, kartička pojištěnce (dítěte), občanský průkaz zákonných zástupců, dotazník pro školní matriku, přihláška k základnímu vzdělávání, zpráva z PPP + zpráva od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nemáte možnost dokumenty vytisknout, můžete tak učinit i během zápisu ve škole.

Informace o průběhu neformální části zápisu:

 1. Motivační část – cílem této části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí. Doba trvání této části cca 5 minut.
 2. Neformální rozhovor pedagoga s dítětem a připravené cílené aktivity zaměřené na orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte a na posouzení jeho školní připravenosti. Doba trvání této části cca 15 minut.
 3. Herní činnosti na stanovištích navazující na neformální část ve třídě. Doba trvání této částí je cca 15 minut.

Jak můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji?

 1. Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a trpělivé chování.
 2. Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televizi či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 3. Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjejte motoriku.
 4. Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 5. Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojujte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 6. Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 7. Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 8. Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres se vstáváním.
 9. Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace v neznámém prostředí.

Důvody odkladu školní docházky

 1. Emoční a sociální nezralost - zvýšená separační úzkost, plačtivost, problém s navazováním vztahů s vrstevníky.
 2. Tělesný vývoj a zdravotní stav dítěte – zdravotní stav dítěte, nemocnost, zdravotní problémy ovlivňující vývoj předškoláka.
 3. Pracovní / činnostní nezralost - schopnost pracovat, respektovat pokyny, plnit samostatně zadané úkoly a také se na úkoly adekvátně soustředit. Samoobslužnost.
 4. Rozumový vývoj – všeobecné znalosti, které odpovídají předškolnímu období. Početní představy (zahrnují jmenování číselné řady do deseti a matematické přiřazování, vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za).
 5. Potíže s hrubou a jemnou motorikou, grafomotorika – jemná motorika a grafomotorika, včetně úchopu tužky a určení laterality.
 6. Mluvený projev a výslovnost – plynulost a srozumitelnost verbálního projevu, schopnost reagovat na otázky, správná výslovnost, slovní zásoba, apod.
 7. Oslabené smysly - zraková p. - jak dítě vidí a rozlišuje různé tvary a obrázky (nutná podmínka pro učení se čtení), sluchová p. - rozlišování první a poslední hlásky ve slovech, rozlišování hlásek sluchově podobných, rytmizace (důležité pro výuku psaní).
 8. Doporučený odklad z MŠ – celkový pohled na dítě jak reaguje na podněty z okolí.

Další dokumenty související se zápisem do prvních tříd

Desatero pro rodiče (dokument MŠMT)
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist